KOMUNIKAT

Zarząd Okręgu,

Zarząd Koła,

Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego 

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie możliwości odbywania Walnych sprawozdawczo-wyborczych zgromadzeń członków Kół Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Okręgowych Zjazdów Delegatów PZW informujemy, że z powodu trwającego nadal stanu zagrożenia epidemicznego oraz obowiązujące obostrzenia dotyczące m.in. organizowanie zgromadzeń, uniemożliwiają obecnie przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo wyborczej na wszystkich szczeblach organizacyjnych naszego Związku.W myśl postanowień Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 15 marca 2017 roku § 2 stanowi, że podstawą prawną działania Związku jest Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz Statut Polskiego Związku Wędkarskiego.Zgodnie z treścią przepisu Art. 10 ust. 1f Ustawy prawo o stowarzyszeniach – „Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”Zarząd Główny PZW stale i na bieżąco analizuje przedmiotowe zagadnienie w kontekście możliwości ogłoszenia rozpoczęcia Kampanii sprawozdawczo-wyborczej do władz i organów Związku.Na podstawie § 23 i 25 oraz § 30 pkt 3, Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w związku z art.10 pkt 1b, 1c, 1e i 1f ustawy Prawo o stowarzyszeniach – Ustawa z dnia 7.04.1989 Dz.U z 2019 poz.713 i z 2020 poz.695, w związku z zaistniałymi nadzwyczajnymi okolicznościami, na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 19 września 2020 roku podjął Uchwałę nr 262/IX/2020 w sprawie zwołania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz określenia terminów prac przygotowawczych.Podjęta uchwała upoważnia Prezydium Zarządu Głównego PZW do zwołania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW oraz określenia terminów prac przygotowawczych do XXXII KZD PZW, tj. odbycia Okręgowych Zjazdów Delegatów PZW oraz Walnych zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych Kół PZW.
Reasumując Zarząd Główny PZW informuje, że kadencja władz i organów Związku trwa nadal, a wobec istniejących prawnych ograniczeń, brak jest możliwości przeprowadzenia prawidłowych wyborów na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Jeśli tylko zostaną zniesione obostrzenia dotyczące m.in. liczebności uczestników w organizowanych zgromadzeniach, zostanie podjęta i ogłoszona stosowna uchwała.


Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego 

I Grand-Prix spławik rozegrane

W dniu 13.06.2021 roku na rzece Bug w Orchówku zostały rozegrane zawody wędkarskie I Grand-Prix Koła PZW we Włodawie w konkurencji spławikowej. Zawody wygrał Emil Andor-2737 pkt, drugie miejsce Piotr Kawiak-1387 pkt, trzecie miejsce Andrzej Sołtys-990 pkt. Organizator zawodów ufundował pięć bonów upominkowych, które zostały rozlosowane przez uczestników zawodów

I Spławikowe zawody wędkarskie o Mistrzostwo Szkółki Wędkarskiej „Sumik”

W dniu 27 maja na zbiorniku Okopiec odbyły się I Spławikowe zawody wędkarskie o Mistrzostwo Szkółki Wędkarskiej „Sumik”, działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Włodawie. W zawodach uczestniczyli wyłącznie uczniowie placówki ze względu na obostrzenia pandemiczne. Miały one charakter indywidualny w dwóch kategoriach dziewcząt i chłopców. Każdy z uczestników mógł pokazać swoje umiejętności. Po oficjalnym ważeniu wyłoniono zwycięzców. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową. Impreza zakończyła się wspólnym grillem i rozdaniem nagród. Zawody organizował Uczniowski klub Sportowy SOSW Włodawa. Sponsorem imprezy był Urząd Miasta Włodawa oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych. Celem imprezy była integracja uczniów po długotrwałej nieobecności w szkole oraz popularyzacja wędkarstwa wśród młodzieży jako formy aktywnego wypoczynku.

I Grand-Prix w konkurencji spławikowej

Zarząd Koła PZW we Włodawie informuje, że w dniu 13.06.2021 roku na rzece Bug w Orchówku zostaną rozegrane zawody wędkarskie I Grand-Prix Koła PZW we Włodawie w konkurencji spławikowej. Zbiórka zawodników odbędzie się o godz.6:00 /za ogródkami działkowymi/. W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Koła PZW we Włodawie którzy mają opłacone składki uprawniające do amatorskiego połowu ryb w 2021 roku.